Δύο ἀντικρουόμεναι ἀλλήλων ἱσλαμικαὶ ἀναφοραὶ περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν

  • Κυριάκος Πατραγάς National and Kapodistrian University of Athens

Abstract

Ἡ ἑρμηνεία τῶν φαινομένων ἀποτελεῖ πρωταρχικὴν πρᾶξιν τῶν ἀνθρώπων πρὸς κατανόησίν των. Οὕτω, δὲν εἶνε νὰ ἐκπληττώμεθα παρατηροῦντες τὴν ὑπὸ πάντων τῶν ἀνθρώπων καταβαλομένην προσπάθειαν ἑρμηνείας τῶν συμβαινόντων, ὥστε δι’ αὐτῆς νὰ καταστῇ ἐφικτὴ ἡ γνῶσις τῆς οὐσίας των καὶ ἄρα περαιτέρω τῆς ἀληθείας. Οἱ τρόποι ἑρμηνείας διαφέρουν ἀλλήλων βάσει τῆς ἑκάστοτε ἀκολουθουμένης μεθοδολογίας, δι’ ὃ καὶ ὑφίστανται εἰδικοὶ ἑρμηνευτικοὶ κλάδοι δεικνύουντες τὰς φάσεις τὰς ὁποίας ὀφείλει ν’ ἀκολουθήσῃ τις, σκοπῶν τὴν προσέγγισιν τῆς ἀληθείας. Οἱ τρόποι ἑρμηνείας διαφέρουν ὡσαύτως μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων, ἀφ’ οὗ διάφοροι παράγοντες ὑπεισέρχονται κατὰ τὴν ἑρμηνευτικὴν διαδικασίαν, ὅπως πολιτιστικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοὶ κ.ἄ., ὥςτε ἐνίοτε ἐμποδίζουν τὴν ἀδέσμευτον κρίσιν.

Published
2017-12-27
How to Cite
ΠΑΤΡΑΓΆΣ, Κυριάκος. Δύο ἀντικρουόμεναι ἀλλήλων ἱσλαμικαὶ ἀναφοραὶ περὶ τῆς αὐξήσεως τῶν τιμῶν. Civitas Gentium, [S.l.], v. 5, n. 4, p. 13-14, dec. 2017. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/75>. Date accessed: 21 oct. 2018.
Section
Short Papers