Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και Μεταφραστές: Η Περiπτωση του LinkedIn

  • Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Assistant Professor, Democritus University of Thrace

Abstract

Regardless of the criticism raised (Dwyer et al. 2007, Rosenblum 2007), the various social networking tools have become, during the last five years, a major factor for the promotion, inter alia, of professional objectives in various sectors (Mangold & Faulds 2009: 357-358). Such a sector is formed by translators, i.e. either professionals in the strict sense of the term, or persons active in the field of translation, for whom social networking tends to become a powerful ally with regard to issues, such as (a) advertising of a translator's qualifications; (b) advertising the work already produced by a translator; (c) exchanging views and experiences among translators, e.g. in relation to working conditions, translators' fees, etc.; (d) seeking solutions for translation problems, e.g. terminology-related; (e) increasing a translator's customer base and, hence, the assignment of translation projects, in other words, pursuing the essential target of any professional translator. A social networking tool that is primarily aimed to serve every professional, one that is used for pursuing the various professional aims of translators, is LinkedIn, which was launched in December, 2002 and entered commercial operation in 2003. This paper aims to present the various ways by means of which this specific social networking tool contributes to issues such as the ones mentioned above. The method adopted for presenting this paper combines the following stages: first, we present the facilities offered by this social networking tool; second, we examine the current use of the tool by persons working in translation and/or localisation in general; and third, we attempt to evaluate the capabilities and the use of the tool, based on personal views and experience, on the one hand, and on material derived, inter alia, from comments published on the Internet, on the other.

Ανεξάρτητα από τις όποιες -δίκαιες ή άδικες- επικρίσεις έχουν δεχθεί κατά καιρούς (Dwyer et al. 2007, Rosenblum 2007), τα ποικίλα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναχθεί, ιδίως κατά την τελευταία πενταετία, σε μείζονα παράγοντα, μεταξύ άλλων, της προαγωγής των επαγγελματικών επιδιώξεων διαφόρων επαγγελματικών κλάδων (Mangold & Faulds 2009: 357-358). Ένας τέτοιος κλάδος είναι και οι μεταφραστές -είτε επαγγελματίες με τη στενή έννοια του όρου, είτε εκείνοι που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της μετάφρασης-, για τους οποίους η κοινωνική δικτύωση τείνει να αποδειχθεί ένας ισχυρός σύμμαχος όσον αφορά ζητήματα όπως: α) η διαφήμιση των προσόντων τα οποία έχει να επιδείξει ένας μεταφραστής˙ β) η διαφήμιση του έργου το οποίο έχει ήδη παραγάγει ένας μεταφραστής˙ γ) η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των μεταφραστών, όπως π.χ. οι συνθήκες εργασίας, οι μεταφραστικές αμοιβές κ.ά.˙ δ) η αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων σε μεταφραστικά προβλήματα, όπως προβλήματα τεχνικής ορολογίας˙ ε) η αύξηση της πελατείας του μεταφραστή και, κατά συνέπεια, των αναθέσεων μεταφραστικών έργων, πράγμα που αποτελεί και τον τελικό στόχο του επαγγελματία μεταφραστή. Ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης που προορίζεται κατ’ αρχήν για επαγγελματίες κάθε είδους, ενώ ήδη αξιοποιείται και για την πραγμάτωση των διαφόρων επαγγελματικών στόχων των μεταφραστών, είναι το LinkedIn, το οποίο ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2002 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλει σε ζητήματα όπως αυτά που αναφέρονται ανωτέρω. Η μέθοδος που ακολουθείται για την πραγμάτευση του θέματος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: πρώτον, περιγράφονται οι δυνατότητες τις οποίες παρέχει το συγκεκριμένο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης˙ δεύτερον, εξετάζεται η τρέχουσα χρήση του εν λόγω εργαλείου από όσους εργάζονται στον ευρύτερο χώρο της μετάφρασης και/ή επιχώριας προσαρμογής˙ και, τρίτον, επιχειρείται μια συνολική αξιολόγηση των δυνατοτήτων και της χρήσης βάσει προσωπικών εκτιμήσεων και εμπειριών, αφενός, και υλικού το οποίο προκύπτει μεταξύ άλλων από διαδικτυακά σχόλια για το σχετικό εργαλείο, αφετέρου.
Published
2013-01-11
How to Cite
ΚΡΙΜΠΆΣ, Παναγιώτης Γ.. Εργαλεία Κοινωνικής Δικτύωσης και Μεταφραστές: Η Περiπτωση του LinkedIn. Civitas Gentium, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 245-283, jan. 2013. ISSN 1792-9474. Available at: <https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/37>. Date accessed: 20 feb. 2020.
Section
Long Papers