Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Νάσερ καὶ κομμουνισταί. Μία ἄγνωστος συνάντησις.." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 124-129. Web. 25 Nov. 2020