Νικολάου-Πατραγάς, Κυριάκος. " Ὁ πρόεδρος Νάσερ ἐν Ἀθήναις." Civitas Gentium [Online], 7.2 (2019): 105-112. Web. 25 Nov. 2020