Νικολάου-Πατραγάς, . (2020). Λεξικογραφικὴ ἀνάλυσις τοῦ ἰσλαμικοῦ ὅρου φακκὴχ (νομοκανονολόγος). Civitas Gentium, 7(2), 77-78. Retrieved from https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/131