Μάζης, ., & Νικολάου-Πατραγάς, . (2020). Ἡ θέσις τῆς αἰγυπτιακῆς Ἀριστερᾶς περὶ τοῦ ἰσλαμιστικοῦ φαινομένου κατὰ τὴν τελευταίαν δεκαετίαν τοῦ Κ ́ αἰῶνος. Civitas Gentium, 7(2), 13-28. Retrieved from https://cg.turkmas.uoa.gr/index.php/cg/article/view/128